خدمات طلوع فردیس

قفس پرورش طیور

Cage Rearing System
قفس پرورش طیور
فضای مناسب پرورش قفس با خط آبخوری نیپل و دارای خط دانخوری بشقابی، سطح بستر قفس سبک و بادوام
بیشتر بخوانید

Services