• قابلیت ترکیب اتوماتیک .۰۲ تا ۱.۶ درصد دارو یا ذرات شیمیایی با آب
  • بدون نیاز به نیروی الکتریکی
  • فشار حداقل ۰٫۳bar
  • ظرفیت کمینه ۱۰lit/h
  • ظرفیت بیشینه ۲/۵m3/h